04-வேறுபடுத்து)

04-வேறுபடுத்து)

அறியாமையினாலேயே பாகுபாடும், உயர்வு தாழ்வும் வருகிறது. இந்த உரையாடலில் அந்த உண்மையும் தெரிகிறது.

02-நவராத்திரி

02-நவராத்திரி

நவராத்திரி எனும் இனிய பண்டிகை, எத்தனை அற்புதமான உண்மைகளை நாம் அறியத் தூண்டுகின்றது! உரையாடலில் தெரியும் உண்மை.