Sri Bhagavadgita Prayer

Sri Bhagavadgita Prayer

ஸ்ரீ பகவத்கீதை பாராயணப் பிரார்த்தனை தமிழில், பொழிப்புரையுடன்.