ஸ்ரீ ராமர் ஸ்துதி

அருள்மிகு ஸ்ரீ ராமர் துணை

ராம ராம என்போம்

ராம ராம என்போம் – ராம் ராம்!
ராம ராம என்போம் – ராம் ராம்!
ராம ராம என்போம் – ராம் ராம்!
ராம ராம என்போம் – ராம் ராம்!

(1)
காலை இளங்கதி ராம் – ராம் ராம்!
கலைநில வருட்சுட ராம் – ராம் ராம்!
மாலை மதியமும் ராம் – ராம் ராம்!
மலியிருள் ஒளியென ராம் – ராம் ராம்!

(2)
வானொலி புனலொலி ராம் – ராம் ராம்!
வளியொலி புவியொலி ராம் – ராம் ராம்!
தீயொலி திசையொலி ராம் – ராம் ராம்!
திகழ்மொழி இசையவ ராம் – ராம் ராம்!

(3)
புண்ணியந் தரும்பயி ராம் – ராம் ராம்!
புலனறி வில்உயி ராம் – ராம் ராம்!
எண்ணிய திருப்பெய ராம் – ராம் ராம்!
எழிலருள் தருபவ ராம் – ராம் ராம்!

(4)
காலடி அருட்தொட ராம் – ராம் ராம்!
கடைவிழி திருச்சுட ராம் – ராம் ராம்
மாலய னருட்சிவ ராம் – ராம் ராம்!
மறைமுடி வருளுவ ராம் – ராம் ராம்!

(5)
பூசையி லிடுமல ராம் – ராம் ராம்!
புகலுரை நிர்மல ராம் – ராம் ராம்!
மாசறு ரகுகுல ராம் – ராம் ராம்!
மகிழ்வனு பவபல ராம் – ராம் ராம்!

(6)
கோசலை மகனவ ராம் – ராம் ராம்!
குணவதி ஜானகி ராம் – ராம் ராம்!
தேசுடர் ஆத்தும ராம் – ராம் ராம்!
திருவரு ளிடும்பல ராம் – ராம் ராம்!

(7)
சத்சித் சுகமவ ராம் – ராம் ராம்!
சத்துவ நற்குண ராம் – ராம் ராம்!
சித்தப் பொருளவ ராம் – ராம் ராம்!
சிந்தையிற் சந்தமும் ராம் – ராம் ராம்!

(8)
மகனரு உவமையும் ராம் – ராம் ராம்!
மன்னரில் உயர்வவ ராம் – ராம் ராம்!
புகலருட் பயனவ ராம் – ராம் ராம்!
பொன்மனங் கொண்டவ ராம் – ராம் ராம்!

(9)
நட்புக் கணிகலன் ராம் – ராம் ராம்!
நல்லோர்க் கருள்பவ ராம் – ராம் ராம்!
அற்புதத் துணையவ ராம் – ராம் ராம்!
அன்பெனும் அமுதவ ராம் – ராம் ராம்!

(10)
ஐயிரு தலையரி ராம் – ராம் ராம்!
அவ்வியம் களைபவ ராம் – ராம் ராம்!
பொய்யிருள் அகற்றுவ ராம் – ராம் ராம்!
புத்தியிற் புகற்றுவ ராம் – ராம் ராம்!

(11)
தாரக மந்திரம் ராம் – ராம் ராம்!
தன்னுணர் வுந்திட ராம் – ராம் ராம்!
சீரகந் தந்திடும் ராம் – ராம் ராம்!
சின்மய விந்தனும் ராம் – ராம் ராம்!

(12)
ஓம்எனும் பிரணவமும் ராம் – ராம் ராம்!
உன்னதந் தருபவ ராம் – ராம் ராம்!
ராம்எனச் சொல்பவ ராம் – ராம் ராம்!
ராமனென் றாகுவ ராம் – ராம் ராம்!

(13)
தத்துவ மஸிதரும் ராம் – ராம் ராம்!
தனையுணர் வித்திடும் ராம் – ராம் ராம்!
சித்சுகச் சின்மய ராம் – ராம் ராம்!
ஸ்ரீ மதி ஜானகி ராம் – ராம் ராம்!

(14)
அனுமனின் மனமவ ராம் – ராம் ராம்!
அனுதினப் பொருளவ ராம் – ராம் ராம்!
மனமினிந் தருள்பவ ராம் – ராம் ராம்!
மங்கள நாயகன் ராம் – ராம் ராம்!

ராம ராம என்போம் – ராம் ராம்!
ராம ராம என்போம் – ராம் ராம்!
ராம ராம என்போம் – ராம் ராம்!
ராம ராம என்போம் – ராம் ராம்!

மீ. ரா
– 10.04.2022

Related Posts

Share this Post