கருணையுன் விழிகள்வழியும்
கலைகளுன் மொழியால்விரியும்
வறுமையுன் வரவிலொழியும்
வள்ளலேவழி நமஸ்காரம்!

நின்றதோ சிவஸ்வரூபம்
நீள்விழி அருட்பிரவாகம்
குன்றதோ குணப்ரஹாஸம்
குருபராபத நமஸ்காரம்!	

Share this Post

Related Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*