Essence of Sankhya Yoga Bhagavadgita Chapter-2

Essence of Sankhya Yoga Bhagavadgita Chapter-2

Essence of Sankhya Yoga Bhagavadgita Chapter-2 Outline of the Discourse at Siddasramam, Harrow – 9th August 2015 nityam śuddham nirābhāsam – nirākāram nirañjanam, nityabodham chidānandam – gurum brahma namāmyaham. Gururbrahmā gururvisnur gururdevo maheśvarah, Gurusakshat parabrahmatasmai śrīgurave namah. Om saha nāvavatu Saha nau bhunaktu Saha vīryam karavavahai Tejasvi nāvadhītam astu Mā vidvishāvahai Om santi santi santi: Aum Gurbyo Namaha: The topic of our discussion is ‘The context and essence of SAnkya-yOgam,

Read More