Sivapuranam by Manickavasagar

மாணிக்கவாசகப் பெருமான் அருளிய சிவபுராணம்

பொருள் விளக்கம்

முழுமுதற் கடவுள் வணக்கம்

சிவனே சீவனுடற் செய்தைந்து தொழிலான
தவனே தன்னுள்ளில் தானாமற் – புதனே
மாணிக்க வாசகர்சொல் மறைபொருளைக் காட்டாயோ
காணிக்கை யாமுள்ளம் கனி

குரு வணக்கம்

திருவாசக மென்னும் தேங்குடத்தில் ஓர்துளியை
பருகாமற் பருகியான் பதிலுற்றேன் – உருகாத
கல்லுருக்கும் உனதமுதச் சொல்லுருக்குள் உருவான
தெள்ளுமறைத் தீம்பொருளைத் தா


    Read

பணிவுரை

Share this Post

Related Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*