09-இருளும் ஒளிரும்

09-இருளும் ஒளிரும்

இருளும் ஒளியும் எதிர்த் துருவங்களா? இல்லை ஒன்றுள் ஒன்றான உண்மையா? இருளும் ஒளிர்வதையும், ஒளியும் இருள்வதையும் வெளிச்சமிட்டிக் காட்டும் உரையாடல்.